ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták2014. A MISSZIÓ ÉVE

IMA A MISSZIÓ ÉVÉBEN


Köszönet azért, hogy ismerhetlek Téged és Istenemnek, Atyámnak szólíthatlak. Köszönet és hála Uram a Te védelmedért, oltalmadért és szabadításodért.

Adj nyíitott szívet, hogy még többet be tudjak fogadni Belőled. Adj erőt és bátorságot, hogy merjek Rólad tanúságot tenni.

Áldd meg azt a közösséget melynek tagja vagyok, és segíts bennünket, hogy együtt magasztalhassunk Téged. Ámen.
AZ IMA LELKÜNKNEK ISTENHEZ VALÓ FELEMELÉSE.
Karitász ima

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
Ahol sértés, oda megbocsátást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétely, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add,
Hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
mint, hogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
Mint, hogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
Mint szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve
Találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk,
Akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk,
Akkor ébredünk az örök életre.
Ámen!Karitász munkatársak esti imája

Köszönöm Uram, hogy ma is szerettél engem.
Lehetővé tetted, hogy viszont szerethesselek.
Elém hoztad embertestvéreimet,
Akikben felismerhettelek Téged,
És jót tehettem velük,
Köszönöm Uram,
Hogy a te akaratodat cselekedhettem.
Ha megbántottam embertársaimat,
Kérlek, bocsásd meg nekem!
Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot
És a szolgáló szeretetet.
Árassz el a Szentlélek erejével,
Hogy feladataimat örömmel végezzem.
Add, Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben
Minden körülmények között kitartsak!
A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim,
Hogy tanítványod vagyok.
Add, Uram, hogy mindennap hálát tudjak adni
Az életemért és a rám bízottakért!
Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz minket!
Ámen!


CARITAS IMA

"Irántad való szeretetből, Isteni üdvözítő és kegyelmi támogatásodban bízva, a Karitász /Caritas Socialis/ tagjaként a mai naptól az embertársaimért végzett munkában a Te szolgálatodnak szentelem magam. Ezt a munkát olyan feladatnak tartom, amit Te bíztál rám, és szívem mélyéből hálát adok Neked, amiért arra méltattál, hogy szereteted eszköze lehetek.
Erősen elhatározom, hogy munkámat egészen a Te szándékod, valamint szentjeid példája szerint fogom végezni, és az önmagamról való őszinte lemondásban kizárólag a Te dicsőségedet keresem.
Nehézségtől és fáradtságtól nem riadok vissza, sikertelenség el nem tántoríthat, siker tőled el nem távolíthat. Erősen elhatározom, hogy a szociális munkában is mindig nyugodtságra és higgadtságra, alázatra, és türelemre, hűségre és állhatatosságra törekszem.
Szeretett Üdvözítőm, áldd meg elhatározásomat, és vésd mélyen a szívembe. Végy el önmagamtól. és tölts be engem Magaddal és Szentlelkeddel. Ámen.

Burján Hildegárd nyomán
A Caritas Socialis Nővérközösség /Bécs/ alapítója


IMAÓRA AZ ÖNZETLEN SEGÍTŐKÉSZSÉGÉRT
Caritas-ájtatosság

1.Mennybéli irgalmas Atyánk, hallgasd meg benső könyörgésünket, melyet bizalommal küldünk hozzád. Hálát adunk neked egész szívünkből a végtelen szeretetedért, mellyel körülölelsz bennünket.
Mielőtt létre ébresztettél volna, öröktől fogva szeretettel gondoltál ránk. Öröktől fogva arra hívtál meg minket, hogy mennybéli dicsőséged részesei legyünk, s veled szüntelenül tartó boldog egyesülésben éljünk. Nem zártál ki isteni szeretetedből egyetlen embert sem. Atyám! Naponta elárasztod teremtményeidet, akik atyai kezedből kerülnek ki, jótéteményeiddel. Hatalmas gondoskodásod minden pillanatban velünk van. Ki tudná megmérni szereteted nagyságát és mélységét, ki tudna neked méltóképpen hálás lenni?
Engedd, hogy irántad érzett hálánkat azzal mutassuk meg, hogy hozzád hasonlóan minden teremtményedet szeretettel ölelünk körül. Senkit sem zárunk ki szeretetünkből! Különösen szeretni akarjuk azokat, akik gondban, bajban vannak, s így segítségünkre szorulnak. Adj erőt, hogy fenséges példádat tőlünk telhetően tökéletesen kövessük, és a szükségben szenvedőknek mindig önzetlen szolgálói legyünk. Ámen.
- Tégy minket, Urunk jóvá és segítségre késszé+
- Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!
Miatyánk. Üdvözlégy.

2. Isteni üdvözítőnk, öntsd szívünkbe áldozatkész szeretetedet, mely arra ösztönzött, hogy elhagyd a mennyország dicsőségét, és hozzánk hasonló ember légy. Te igazán hasonló akartál lenni testvéreidhez, hogy visszanyerd számunkra az Istengyermekség kegyelmét, s hogy veled együtt örökösei lehessünk mennyei Atyád országának.
A szegényes istálló kemény jászolától kezdve gyötrelmes kereszthalálodig ugyancsak bebizonyítottad az emberiségnek és minden egyes embernek is iránta való szeretetedet. Egész életed a miénk, volt, és minden szenvedésed is értünk történt. Tanításoddal és példáddal mutattad az egyetlen biztos utat ürük hazánk felé.
Különösképpen élő példát akartál nekünk adni a tökéletes felebaráti szeretetről! Milyen gyöngéden vigasztaltad a szomorúakat, tanítottad a tudatlanokat, gyógyítottad a betegeket, sőt, még halottakat is föltámasztottál! Irgalmas szeretetednek emlékezetes bizonysága a keresztfán elsóhajtott megbocsátó imád, amelyet kínzóidért és ellenségeidért mondtál. Engedd, hogy áldozatos szeretettel kövessük példádat, és szívből megbocsássunk mi is ellenségeinknek! Ámen.
- Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé!
- Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!
Miatyánk. Üdvözlégy.

3. Szentlélek Úristen, a szeretet lelke, a vigasztalás és béke szelleme, törj be hozzánk, kérünk, hogy lelkünkben lakásoddal a szeretet valóságos templomai legyünk. Tölts el bennünket a lángoló felebaráti szeretet szellemével, könyörülő irgalmassággal és mély részvéttel.
Ahogy a te szeretetednek nincs határa, engedd, hogy a miénknek se legyen, s mindenkit szívünkre öleljünk, aki embertársunk, akkor is, ha az más nemzetiségű, vagy más fajból való is. Engedd, hogy igazi békebarátok és békeszerzők legyünk! Add, hogy messzire elkerüljünk minden osztálygyűlöletet és faji ellentétet! Minden népet testvérünknek tekintsünk!
Öntsd kegyelmedet a szívünkbe, hogy szeretettel telve szolgáljunk egymásnak és segítsünk, ahol csak lehet. Add, hogy már e földön egyek legyünk, s így remélhessük, hogy Istent színed látásában örökké tartó szeretetben egyesülhessünk- Ámen.
- Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé!
- Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!
Miatyánk. Üdvözlégy.

4. Szűz Mária, a mi Urunk jóságos édesanyja, ki tudná megmérni a szeretet-áradatot, mely a te anyai szívedből buzog szüntelen! Keresztfája alatt isteni Fiad maga tett mindnyájunk anyjává. Anyai szereteteddel, amellyel Isten Fiát szeretted, körül ölelsz bennünket is. Átérezzük ennek a szeretetnek a melegét és édességét, s egész szívünkből viszonozni akarjuk. Különösen szeretni akarjuk azokat a szegényeket és segítségre szorulókat, akik irgalmas szívedhez legközelebb állnak.Vezess m9inket anyai kezeddel az ő szolgálatukban, hogy szeretetműveink mélységes szeretetből fakadók legyenek, szeretetet és megelégedést ébresszenek, sohase sértsenek, s ne legyenek megalázók. Taníts meg minket, irgalmasság anyja arra az égi szeretetre, amely Istentől ered és Istenhez vezet. Ámen.
- Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé!
- Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!
Miatyánk. Üdvözlégy.

5. A felebaráti szeretet szent patrónusai és követei, különösen Árpád-házi Szent Erzsébet, könyörögjetek Isten trónusa előtt, hogy példátokat kövessük gondolattal, szóval és tettel.
Ti valóban segítői és megmentői voltatok embertársaitoknak. Fölséges szeretetműveket hoztatok létre. Isten kegyelme volt a vezéretek és útmutatótok. A kegyelemmel együttműködve szüntelenül növekedett bennetek az élő szeretet tüze. Pedig hozzánk hasonlóan nektek is küzdenetek kellett a szeretetlenség, gyűlölet, és ellenszenv ellen. Titeket is fenyegetett az elkedvetlenedés és irigység veszélye. De az Isten iránt érzett szeretet segítségével legyőztétek a kísértéseket és nehézségeket, s bátran és vidáman haladtatok tovább a segítő szeretet tövises ösvényén a magas cél felé: a háromszemélyű egy Isten felé, aki maga az örök szeretet. Ámen.
- Tégy minket, Urunk jóvá és segítésre késszé!
- Engedd, hogy önzetlen segítői legyünk a szegényeknek!
Miatyánk. Üdvözlégy.


Litánia Árpád-házi Szent Erzsébetről

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, három rend alapítója
Szent Erzsébet asszony
Szent Erzsébet szüleid öröme
Szent Erzsébet, a gyermekek példaképe
Szent Erzsébet, a leányifjúság eszménye
Szent Erzsébet, a tiszta élet lilioma
Szent Erzsébet, a házasélet dísze
Szent Erzsébet, hű és engedelmes feleség
Szent Erzsébet, a családi élet dicsősége
Szent Erzsébet, alázatos és szelíd asszony
Szent Erzsébet, Isten szíve szerinti özvegy
Szent Erzsébet, a szegények kedvelője
Szent Erzsébet, a betegek szolgálója
Szent Erzsébet, a szenvedő Jézus követője
Szent Erzsébet, aki száműzetésben is Istent dicsérted
Szent Erzsébet, a ferences tökéletesség mintaképe
Szent Erzsébet, Szent Ferenc ruhájának birtokosa
Szent Erzsébet, hazád büszkesége
Szent Erzsébet, Szent Ferenc harmadik rendjének pártfogója

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit
Kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit
Hallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit
Irgalmazz nekünk, Uram!

Imádkozzál érettünk, Szent Erzsébet
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Jóságos Isten, aki Szent Erzsébet sok jó cselekedetét és erénygyakorlatát az örökkévalóságban gazdagon megjutalmaztad, közbenjárására add, hogy a rosszat mindig elkerülhessük, a jót pedig szakadatlanul gyakorolhassuk, s így veled az örök hazában együtt örvendezhessünk. Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Ámen.Szent Lélek kereszt - feltámadás


Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.
Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk!
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek!
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel!
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjá szülessünk!
Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait!
Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak!
Szent Család, könyörögj érettünk!
Ámen
Ima a katasztrófa sújtottakért

Mennyei Atyánk!
Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek és megterheltük azt bűneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.
Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunk a bajban lévőknek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat!
Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád!
Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!
Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te Országod, mint a Szeretet földje!
Kérjük ezt tőled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűz Anya közbenjárásával!
Ámen.Életszabály
Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
a múlttal nem szabad törődnöd,
s mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
minthogyha újjászülten élnél;

Mit akar? - kérdd meg minden naptól
és minden nap felel majd akkor;

Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteid tudd megbecsülni,
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre.


Ó-ír áldás

Legyen előtted midig út,
A szél mindig a hátad mögül fújjon,
A nap süsse mindig arcodat,
S amíg újra találkozunk,
Hordozzon téged tenyerén az Isten!Imádság Internetezés előtt

Mindenható Istenünk! Azt mondtad, hogy hajtsuk uralmunk alá a Földet, és Szentlelked sugalmazta azt is, hogy mindent szabad, de nem minden használ nekem.

Add, hogy a számtógép valóban a hasznomra legyen. Kérlek, vezesd érdeklődésemet, hogy azokat a dolgokat kutassam, melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok másoknak; azt keressem, ami Hozzád vezet, minden tudás birtokosához.

Adj érzékenységet, hogy a számtógéppel úgy éljek, ahogy Fiad, Jézus követőjéhez méltó és illő.

Áldd meg törekvésemet, hogy embertársaimmal kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek.Ne engedd, hogy a gép mögé bújva hamis, képmutató legyek.

Légy velem, hogy én is veled lehessek!

Kérlek, segíts, hogy fantáziámat az ragadja meg a kínálkozó oldalakról, ami érték, ami Neked is kedves.

Kérlek, ülj mellém és irányítsd Te az egeret és a billentyűzetet, és ha úgy gondolod, nem nekem való, ami látható, figyelmeztess. Ha Te velem vagy, meg is beszélhetjük a látottakat. Közelebb kerülhetek így másokhoz, az új hírek információk, feltölthetnek energiával, és elindíthatnak a segíteni akarás útján.

Add, hogy így legyen és súgd meg azt is, hogy mikor elég, mikor kapcsoljam ki a gépet.
Ámen.


Idősek imája

Istenem, adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak,
Add, Uram, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Ha keresztem botladozva hordozom,
Erőtlenségemben Te légy a támaszom.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Önts lelkükbe szeretetet,
Kiknek én adtam életet.
Legyen szívükbe jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd és őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozhassunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz!
Ámen!Szent Patrik kódexbeli áldás:

"Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.

Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.

Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.

Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.

Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben ..."
Ámen:ISTENEM, KÖSZÖNÖM

Istenem köszönöm mindazt, amit adtál,
Az éjt, a pihenést, asok-sok szenvedést.
Köszönöm, amiért amiért tűrni tanítottál,
A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.
Köszönöm az életet, ami eddig tartott,
Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.
Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,
Add, hogy erőm legyen egészen hazáig.
Köszönöm a látást, a két szememet,
Melyen fogjon le egykor a Te szent kezed.
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,
Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást.
Köszönöm azt is, hogy szeretlek Téged,
Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted.
Köszönöm, hogy meghallom a jajkiáltást,
Köszönöm a sok megbocsátást.
Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,
Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.
Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok,
De így, Veled, gazdag, nagyon gazdag vagyok.
Minden Tetőled van, és minden Teáltalad,
Csak egy legyen utam: a hit és az alázat.
Uram! ezen úton vezesd a lelkemet.
Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeket.
Atyám! bár a földön nincsen rá érdemem,
Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.
Drága, jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,
Hogy veled lehessek egykor a mennyekben.
Ámen.
TETTEKKEL SZERESS!


HA JÓL AKARSZ IMÁDKOZNI, FONTOLD MEG!


Mária a kis Jézussal
Halasi csipkéből: Horváth Józsefné Hurton Magdolna /mélykúti származású/ csipkevarró munkája.

1. Legyen az imádságra egy meghatározott időd: kezdetben legalább egy félóra.

2. Válaszd ki az imádság helyét: legyen nyugodt és csendes. Legyen előtted egy feszület vagy egy szentkép. Ha lehet imádkozz az Oltáriszentség előtt.

3. Térdelj le, lazítsd el karjaidat. A tested is imádkozzon.

4. Keresztvetés legyen az első: homlokodat érintve ajándékozd életedet az Atyának, melledet érintve pedig szenteld szívedet Jézusnak. Amikor vállaidat érinti a kezed, szenteld minden tettedet a Léleknek.

5. Oszd fel három szakaszra az imát! A jó szervezés fél siker.

6. Első szakasz: legyen a lélek, aki benned él és működik. Beszéljél vele.

7. A második szakasz legyen Jézusé. Vedd kézbe az Írást és úgy hallgasd, mintha Ő szólna hozzád. Kérdezd meg: "Mit tegyek, Uram?".

8. A harmadik szakasz az Atyáé: Szeress! Legyél lábainál. Csendben szóljál hozzá. Legyen egy konkrét elhatározásod.

9. Ez legyen az imádság kézzelfogható eredménye: tettekkel szeress!

10. Az imádság végén legyen egy gondolatod Máriához is. Kérjed egy Üdvözlégy által, hogy érezhesd az ima ízét és kitartó maradhass.

(Forrás: Andrea Gasparino: Uram, taníts meg imádkozni)


Honlapkészítés