ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták

Sík Sándor:

Van-e szebb, testvér?

Egy testvér jött, a tűzszeműek egyike,
És szólt:
Magasban állni tisztes szirtek ó fokán,
Riadni kürtön messze hangú éneket:
Van-e szebb, testvér, van-e szebb?
A földeken fölnéznek mind az emberek,
Csillag gyullad ki a testvérek homlokán,
S a lomha föld könnyebbnek érzi vén magát.
Van-e szebb, testvér, van-e szebb?

A testvérnek szemébe néztem csendesen
És szóltam:
- Emberek élnek, s arcukon árnyék remeg,
S az út szélén kinyújtják lankadt karjukat.
Megfogni csendben egy kinyújtott bús kezet:
Van-e szebb, testvér, van-e szebb?
Hervadt szemekben néha néma könny rezeg,
S az úton sokszor gyermekek sóhajtanak.
Szívben maradt szók néma nyelvén érteni:
Van-e szebb, testvér, van-e szebb?MI A KARITÁSZ?

"caritas" - görög eredetű, latin szó.

Jelentése: szolgáló szeretet - Isten és az embertárs szeretete.


A karitász világszerte ismert jele: a "lángoló kereszt", a szeretet lángját jelképezi.


A Magyar Karitász kialakulásának története egészen a mélykúti karitász csoport megalakulásáig

Serédi Jusztinián, Magyarország bíboros-hercegprímása 1931. szeptember 17.-én a karitász érseki biztosának nevezte ki Mihalovics Zsigmondot, aki azonnal megalakíttatta Budapest minden egyházközségében a karitász szervezeteket.
Serédi Jusztinián bíboros úr 1932-ben Caritas nunquam decit: sufficit! /A szeretet sohasem mondja: elég!/ címmel körlevelet adott ki egyházmegyékhez, felhívást intézve a magyar társadalomhoz a szükséget szenvedők érdekében az összefogásra, a jótékony szeretet gyakorlására.
Ezek után sorra alakultak meg az egyházmegyékben és a plébániákon a karitász szervezetek, csoportok. Tették a dolgukat. A kommunista diktatúra 1950-ig a legtöbb egyházi szervezetet feloszlatta. Ilyen-olyan imacsoportok "leple alatt" azért az 1950-es és 60-as években azonban tovább működtek az egyházközségi karitász csoportok.
A rendszer változás után lehetővé vált az 1948 előtt létező egyházi szervezetek újraélesztése. A püspöki kar, az akkor Münchenben élő és Caritas Internationalis-ban / Nemzetközi Karitászban/ is tevékenykedő Frank Miklós atyát bízta meg a karitász újjászervezésével, aki a plébániai csoportokra épülő karitász felállítását szorgalmazta.
A Magyar Karitászt 1991. június 14.-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként, újra alakulásával egy időben bekapcsolódott a nemzetközi, így az európai hálózatba is.

Romero érsek a Nemzetközi Karitász védőszentje. 2015. május 23.-án boldoggá avatott San Salvadori érseket választották a nemzetközi szervezet védőszentjének a Rómában tartott közgyűlés zárónapján. A Nemzetközi Karitász ugyanezen az ülésén megválasztotta új alelnökét a Fülöp-szigeteki Luis Antonio Tagle bíboros, Manila érseke személyében, aki a hondurasi Maradiaga bíborost követi a pozícióban

1995-re kialakult az országos karitász hálózat Magyarországon.
Időközben Bécsből hazajött Magyarországra a Caritas Socialis nővérektől Lázár Ilona CS nővér és ő is segítette az egyházmegyéket az újra indulásukban.
A Katolikus Karitász jelenlegi elnöke: Ft. S. E. R. Spányi Antal megyés püspök, igazgatója: Ft. Écsy Gábor atya és igazgató helyettese: Dr. Forgách József címzetes egyetemi tanár, a Magyar Bíboros Prímás és az Esztergom-Budapesti Érsekség külügyi igazgatója. Dr. Forgách József megromlott egészségi állapotára hivatkozva kérte felmentését. Ekkor 2015. június 15.-vel Zagyva Richárd lett a Katolikus Karitász igazgató helyettese.

A Kalocsa Főegyházmegyei Karitász Alapítvány Dr. Dankó László érseksége alatt, 1991. december 18.-án alakult meg, majd a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász Szervezet, Dr. Bábel Balázs érsek úr kezdeményezésére, 2011. augusztus 1.-vel jött létre. Az Alapítvány első igazgatója: Puskás Lajos diakónus volt, őt követte: Szántó Ambrus diakónus, aki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karitász Szervezet igazgatója is Időközben Mindszenti Istvánt kinevezték Szántó Ambrus diakónus, Karitász igazgató helyettesévé.
Miután megalakult a Kalocsa Főegyházmegyei Karitász Alapítvány, elsődleges feladata volt, az egyházmegye területén a rászorulók segítése és érdekképviselete.

Puskás Lakos diakónus, Főegyházmegyei karitász igazgató kezdeményezésére sorra alakultak meg a plébániai karitász csoportok, így Mélykúton is 1991. december 6.-án döntés született arról, hogy településünkön is legyen karitász csoport. Jelentősége azért volt, mert a kialakult társadalmi helyzet indokolttá tette.
Meghirdetésre került a templomban, hogy olyan jelentkezőket keresnek, akik belső indíttatásból, önzetlenül, szívesen vállalnak szociális szolgálatokat. Jelentkezési lapokat lehetett kérni és azokat kitöltve, visszajuttatni. 1992. január 17.-ig 35 fő jelezte szándékát valamilyen szolgálatra, ezzel tagjaivá váltak a karitász csoportnak. Titkos szavazás alapján csoport vezetőt választottak Torma József személyében. Négy kijelölt célfeladatot határoztak meg: idősek gondozása, adományok gyűjtése, raktározása, iskolás korúak felügyelete, és óvodás korúak felügyelete. Határoztak arról is, hogy a jövőben havonta elsőpénteken találkozzanak és értékeljék az elvégzett munkát, valamint meghatározzák a jövőben végzendő feladatokat.
Az alakuló karitász gyűlésen részt vett Sz. Tóth Imre esperes plébános atya is. Idézet az akkori jegyzőkönyv szerinti hozzászólásából és intelmeiből:
"... ösztönzi a csoportot a lelkiismeretes munkára, szolgálatra. Felhívja a figyelmet az előítélet nélküli feladatok ellátására, hisz a betegágyakban és más szolgálatok ellátásakor nem mindig Jézus Krisztust találjuk majd. Ő is hangsúlyozza, tekintettel a kialakult körülményekre a mélykúti karitász csoport fontosságát."
Torma József akkori karitász csoport vezető 1994. év végéig vállalta a megbízatását, mert időközben az Egyházközségi Képviselő testületi választás során világi elnöki tisztséggel bízták meg.
1995-től Munkácsi Lajosné látja el a csoport vezetését.


"... Amíg van valakinek egy darab kenyere, gazdag, mert felébe törheti. Amíg van valakinek két ruhadarabja, van mit megosztania azzal, kinek nincsen. Amíg egy kis zug födele véd valakit az idő viszontagságai ellen, hajlékot adhat a hajléktalannak..."

Serédi Jusztinián bíboros

Sajnos ezek a sorok 80 év távlatából is érvényesek, és aktuálisak!

"Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad és Isten őbenne marad."
1 Jn 4,


"A pápának is egyre inkább előre kell haladnia abban a szolgálatban, amelynek ragyogó csúcspontja a kereszten van. Szent Józsefhez hasonlóan ki kell tárnia karját, hogy megőrizze Isten egész népét, szeretettel és gyengédséggel fogadja be az egész emberiséget: különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket, azokat, akikről Máté ír a szeretetről szóló utolsó ítélet kapcsán: akik éheztek, akik szomjaztak, akik idegenek, mezítelenek, betegek voltak, börtönben raboskodtak."

Ferenc pápa (2013. március 19. - beiktatási miséjén)
"A szeretetre - a karitászra - mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is.
Nincs olyan igazságos állam, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát. Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, hogy az embert mint embert szüntesse meg. Vigasztalásra és segítségre szoruló szenvedés mindig lesz. Magányosság mindig lesz. Olyan anyagi szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben a megélt felebaráti szeretet segítségére van szükség."


XVI. Benedek pápa - Deus caritas est -kezdetű enciklikájából /28/b/

"Küldetésetek minden keresztény ember küldetése: meglátni a testvért, meglátni Krisztust a másik ember arcában.
Milyen a cselekvő keresztény ember?
Út, amelyen sok szegény ember jár;
szó, mely vigasztal;
kéz, mely nem fél megérinteni a súlyosan beteg embereket."


Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke


Ima Szent Erzsébet közbenjárásáértSzent Erzsébet

Te Krisztus szemével néztél.
Krisztus kezével adtál.
Krisztus szívével szerettél.
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk.
Krisztus kezével adjunk.
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned. .
Isten munkatársát látjuk benned.
Krisztus szemével néző.
Krisztus kezével adó.
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


SZENT ERZSÉBET EREKLYETARTÓ


" A karitász által következetesen gyakorolt önkéntes emberi segítség olyan erő, amely reményt, állóképességet, optimizmust tud adni népünknek és helyi közösségeinknek"

Erdő Péter bíborosMélykút címere halasi csipkéből.
Horváth Józsefné (Hurton Magdolna) mélykúti származású csipkevarró alkotása.


"Az emberek elfelejthetik, amit mondtál, vagy tettél, de soha nem fogják elfelejteni, hogyan éreztél irántuk és ez mennyit jelentett számukra."

/Interjú Istennel/

KIK VAGYUNK?

Mélykúti plébániai karitász csoport, a Katolikus Karitász szerves része. A Magyar Katolikus Püspöki Kar szeretetszolgálati intézménye - a Katolikus Karitász, Caritas Hungarica - teljes jogú tagja a világszervezetnek, a Caritas Internationalisnak.

A szeretetszolgálat védőszentje: Árpád házi Szent Erzsébet.

Csoportunk 1992. január 17.-én alakult.

Célunk: segíteni szükséget szenvedő embertársainkon.

Mottónk: 5 évenként egy-egy Szentírási részlet.

1997-ben kapcsolódtunk be a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság anonim Levelező szolgálatába. 1998. március 27.-én Mélykúton volt az első Jobb Lator nap (történelmet írtunk!) és a második is itt volt, 1999. március 26.-án, melyen részt vett Dr. Karl Josepf Rauber érsek, apostoli nuncius úr is. Részt vettünk 1999-ben az I. Nemzetközi Börtönpasztorációs Konferencián, Szegeden. Folyamatosan részt veszünk a Mécses Levelező-kör összejövetelein Budapesten.

1997-től "Szeretet Misszionáriusai csoport" működik, akik minden első pénteken 1 kg érvényes szavatosságú, tartós élelmiszert adományoznak. Az élelmiszerek a rászorulók között kerülnek szétosztásra.

1998-tól Utcaapostoli hálózat tevékenykedik, akik adatvédelmi törvénybe nem ütköző, átfogó szociális felmérést végeztek utcájukba (ezt folyamatosan karbantartják). 3 régióra van osztva településünk. ( Szent Margit, Szent Ferenc és Szent Erzsébet) Évi 4 alkalommal találkoznak.

2000-től van saját újságunk, a Szeretet Morzsák, 2010-től megszűnt. 2010. szeptember 5.-től van saját honlapja a csoportnak /www.caritasmelykut.shp.hu/ Fontosnak tartjuk az írott és elektronikus sajtóban való részvételt. /TV, Rádió, Internet, különböző újságok/ Több fotóalbum tanúskodik szolgálatunkról.

2003-ban kapcsolódtunk be a Magyarországi Lepramisszió szolgálatába, leprapólyák és maradék, vagy bontott fonálból készült takarók kötésével. A leprapólyák kötése időközben 2010-től megszűnt, de a kapcsolat megmaradt a Magyarországi Lepramisszióval, a takarók készítése mellett használt levélbélyegeket gyűjtünk számukra, valamint napi imával bekapcsolódtunk az Imafonál világméretű családjába.

Segítettünk a Mozgáskorlátozottak Egyesületének létrejöttében, 1993-ban, 1998-ban a GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő Csoportjának kialakulásánál is bábáskodtunk és még most is figyelemmel kísérjük és segítjük őket. 2001-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Mélykúti Csoportjának elindulásánál is ott voltunk. Az Erzsébeti Nyugdíjas Klub működését jelenleg is segítjük.

A csoport szolgálatáról eddig több szakdolgozat készült.

Az ország különböző részein tartottunk tájékoztatást, ha úgy tetszik "ötletbörzét" szolgálatunkról. 2001-ben az Országos Karitász Találkozón, Gödöllőn - az országos vezetőség csoportunkat jelölte ki, hogy adjon tájékoztatást szolgálatáról. Több esetben meghívást kaptunk a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális munkás képző tanszék karitász specializációs karára, ismertetni szolgálatunkat.

Részt vettünk a Nemzetközi Karitász Konferencián Veszprémben.

Tagja vagyunk a helyi Szociálpolitikai Kerek-asztalnak.

Településünkön lévő civilszervezetekkel a kapcsolatunk jó.

2005-ben a Mélykúti Napok rendezvénysorozat keretében, Mélykút Községért Díj kitüntetést kapta, közösségi kategóriában a csoport.

2009-ben Mélykút várossá avatásakor részt vettünk a Civil-szigeten és azóta folyamatosan..

2010-ben részt vettünk a helyzetfelmérés szakaszban, a Magyar Tudományos Akadémia által indított, a Jánoshalmi Kistérségben, mint az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében, a Komplex kistérségi gyermekszegénység elleni programban, pontosabban a Gyerekesély programban..

Segélyszervekkel a kapcsolat: más segélyszervekkel és a szociális területen dolgozókkal a kapcsolatunk jó. Egymás munkáját segítjük, és tiszteletben tartjuk. Az ország különböző részein levő karitász csoportokkal a kapcsolatot tartjuk.

Lelki háttér: lelki napok, elmélkedések, szentségimádások, közös zarándoklatok, karitász ima. A heti három alkalommal történő egész napos szentségimádás 1999. adventi lelki napjától van és a karitász csoporttól indult el.

Oktatás, továbbképzés: csaknem minden karitász munkatárs és utcaapostol részt vett kommunikációs tréningen, karitász képző lelkigyakorlaton, és szenvedélybeteg-segítő tréningen. A Szociális Munka Etikai Kódexét minden karitász munkatárs megkapta.

Anyagi forrásunk: Az egyházközségtől, a helyi önkormányzattól pályázaton kapott támogatás, pénzbeli valamint egyéb természetbeni adományok. Számlánkat a Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány számláján vezetjük: 11732174 - 232720005 - 00000000 / OTP fiók számon.


"Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel."
Ef 4,1-2
MIT CSINÁLUNK?


"Atyánk! Itt vagyok szolgálatodra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem, rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért, hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel az Atya szereti Őt."

Boldog Kalkuttai TerézFeladatunk: segíteni a rászorulókon!

Gondoskodás a betegekről:
Betegek Világnapján otthonaikban látogatjuk meg betegágyuknál a beteg testvéreinket. Ugyanezt tesszük a Gondozási Központban is. Karácsony és húsvét előtt lelkipásztori látogatásra jelentjük be őket, a kórházba kerülést figyeljük.

Lepramisszió:
Leprás betegek részére a Magyarországi Lepramisszión keresztül leprapólyákat kötünk és maradék, vagy bontott fonálból takarókat készítünk. Ezek a takarók a Kárpát-medencébe leginkább gyermekotthonokba kerülnek. A lepramissziós szolgálatot végzők évente kétszer találkoznak. Imával bekapcsolódtunk a világméretű Imafonálba. (lepramissziós imaszándékra napi ima)

Gondoskodás az öregekről:
Máriakönnyei zarándoklatra visszük azokat a testvéreket, akik másként nem tudnának eljutni a kedvelt kegyhelyre. A helyi Gondozási Központba első pénteki szentmiséken veszünk részt.
Korábban volt beszélgető szolgálatunk vasárnaponként, jelenleg szünetel.

Gondoskodás a sokgyerekesekről, gyermekeiket egyedül nevelőkről, a társadalom peremére szorult családok, munkanélküliek gyerekeiről:
Használt ruha és cipő segélyt biztosítunk. Karitász Mikulást és Palacsintalálkozót szervezünk közösen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Saját gyűjtésű tartós élelmiszert, EU-s, Élelmiszerbankos élelmiszert, több tonnát, több esetben osztottunk szintén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi csoportjával és a Cigány Érdekképviseleti Szervezettel, valamint az önkormányzattal.

Gondoskodás az özvegyekről, elhagyatottakról:
Magányosok karácsonyát szervezünk a Szenteste megünneplésére, közösen adunk hálát Jézus születéséért azokkal a testvérekkel, akik azt a délutánt vagy estét egyedül töltenék.

Szenvedélybetegek segítése:
1996-tól közös ebédre hívtuk húsvét másnapján és pünkösd másnapján a településünkön levő látókörünkbe kerülő szenvedélybetegeket. Majd Márabesnyőn tájékozódtunk, a szenvedélybetegek lelkigyakorlatáról és érintetteket is eljuttattunk több esetben. 1998. május 13.-án négy alkoholbeteg elhatározásából megalakult a Gamma GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő csoportja. Azóta is működik, honlap elérésük: www.melykutgamma.shp.hu.

Gondoskodás a menekültekről:
A Délszláv és a Koszovói háború idején ruha, élelmiszer segélyt biztosítottunk néhány menekült személynek.

Gondoskodás a hajléktalanokról:
Budapestre a Menhely Alapítványhoz éjjeli rádió felhívásra 1 pótkocsis teherautó ruhát szállítottunk. Helyben: ruha, cipő segélyt adtunk és szociális problémáik megoldására segítséget nyújtottunk
2011-ben a "Csak Egyet" Jó Pásztor Nővérek rendje által fenntartott nappali melegedőt férfi használt ruhákkal, cipőkkel és a lepramissziós szolgálatot végzők által kötött takarókkal segítettük.

Gondoskodás a természeti csapás károsultjairól:
Kárpátaljára, Husztra és Munkácsra élelmiszert és ruhasegélyt juttattunk árvíz idején. Az Egri Főegyházmegyei, a Felső-Tiszavidéki és a Kárpát medencei árvízkárosultaknak pénzadományokat és gyűjtött használt bútorokat juttattunk el. A vörös iszap károsultjainak tartós élelmiszert és védőfelszereléseket gyűjtöttünk.

Börtönpasztoráció: a megvetett emberek, elítéltek pasztorációja.
Karácsonyi egyszeri csomagküldés, anonim levelezés. Sajátosan nehéz, személyre szóló szolgálat a levelezés.

Romapasztoráció:
1996-ban roma gyerekek táborozását segítettük. Alkalmanként élelmiszer segélyt osztottunk és az EU-s valamint az Élelmiszerbankos élelmiszersegélyből ők is részesültek.

Egyéb szolgálataink:

Magyarországon, Hajdúdorogon tanuló szegény sorsú Kárpátaljai diákokat anyagilag segítettünk. Erdélyi, Vajdasági, Kárpátaljai gyerekek fogadásánál, üdültetésénél segítettünk.

Ministráns, hittanos, ifjúsági hittanos táboroknál segítettünk, anyagilag támogattuk őket.

Kárpátaljaiak megsegítésére vöröshagymát, burgonyát gyűjtöttünk.

Célfeladatokat végzünk az egyházközségi képviselő testület felkérésére. Jubiláló házaspárok megvendégelését végezzük.

Szent Erzsébet napján a szentmisék után Erzsébet kenyeret osztunk, a tevőleges szeretet megnyilvánulásaként.

Munkánkat nem mindig kísérte megértés, de emiatt soha nem maradt el a szolgálatunk.


"Ha a Szeretet szolgálatában álltok, nem lesz hiányotok az örömben."
Don Bosco2005-ben a Mélykúti Napok rendezvénysorozat keretében, Mélykút Községért Díj kitüntetést kapta, közösségi kategóriában a csoport


"Igyekvésetekben ne lankadjatok, legyetek buzgó lelkűek: az Úr az akinek szolgáltok!"
Róm. 12,11
2012. október 6.-án, Ft. Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke és Ft. Écsy Gábor a segélyszervezet országos igazgatója Budapesten a Magyar Szentek Templomában, CARITAS HUNGARICA DÍJ kitüntetést adott át Munkácsi Lajosné a Mélykúti karitász csoport vezetőjének. Aki 20 éven keresztül Krisztus szeretetével, önzetlenül segített a rászorulókon Jézus tanítása szellemében: „…mert éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és fölruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek…”(Mt 25, 35-36)Túróczy Zoltán
Tanács


Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedből minden földi kincs.


És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több, mint összeomló kártyavár.


Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.


Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
És soha többé szóra nem fakad.


Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!


Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.


De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nem sokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.


Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér;
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér...


Köszönettel fogadjuk észrevételeit, javaslatait. Kérjük adja meg e-mail címét és küldje el üzenetét.

E-mail cím:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


Honlapkészítés